رویه ارسال سفارش

ارسال سفارش بصورت پست است که در مناطق تهران رایگان و در دیگر استان ها و مناطق دیگر بسته به مسیر است و محصول طی 24 ساعت یا 48 ساعت تحویل شما داده می شود